ขอนแก่นโมเดล

ชื่อเรื่อง :  ขอนแก่นโมเดล
คำอธิบาย :  เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ 1. กว่าจะมาเป็นขอนแก่นโมเดล 2. อะไร คือ ขอนแก่นโมเดล 3. เมือง เรื่องของทุกคน 4. สภาเมืองและกระบวนการสานเสวนา: บทเรียนและประสบการณ์บุกเบิกอันทรงคุณค่าจากขอนแก่นโมเดล 5. บริษัทจำกัดของเทศบาล ที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเมือง 6. รถราง สร้างเมือง 7. เมืองอัจฉริยะขอนแก่นโมเดล 8. อะไรทำให้ขอนแก่นโมเดลประสบความสำเร็จ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สุริยานนท์ พลสิม, สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คำสำคัญ :   การพัฒนาเมือง, ขอนแก่น, ขอนแก่นโมเดล
URL :   –
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ