เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ท่านผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรม "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club" ให้กับสมาชิกในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการรวมพลสมาชิกเครือข่ายฯ ภาคอีสาน เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความแข็งแกร่งโดยเน้นให้มีการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขัน หวังชิงความได้เปรียบบนเวทีการค้า ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

        ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีความตั้งใจจริงในการผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สมาชิก MOC Biz Club ได้มีช่องทางชี้แจงและนำเสนอแนวทางพัฒนาธุรกิจ ประกอบกับสร้างโอกาสในการช่วยกันหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจและหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 1) การแสดงสินค้า MOC Biz Club Showcase 2016 2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในหัวข้อ เทคนิคการเชื่อมความสัมพันธ์และการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร์ MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะช่วย SMEs ต่อยอดการเติบโตของธุรกิจได้ในอนาคต 3) การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) และ 4) การมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club พร้อมรับฟังข้อมูลการนำเสนอยุทธศาสตร์เดินหน้า MOC Biz Club ที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้สามารถเติบโตไปได้พร้อมกัน

 

        โดยในครั้งนี้ คุณกมลพงศ์ สงวนตระกูล ตัวแทนผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ได้ร่วมบรรยาย เรื่อง "รวมพลังธุรกิจท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น" เกี่ยวกับรถไฟฟ้าระบบรางเบาขอนแก่น อีกด้วย


Poster : kktt | 9 สิงหาคม 59 00:00:00


© 2023 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia