Company Profile

 

บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

 

      บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT เป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมดกว่า 20 บริษัท ซึ่งการรวมตัวก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดตนเองในเชิงออกแบบและพัฒนาเมือง อย่างถูกหลักวิชาการ เพื่อให้เมืองขอนแก่น เติบโตอย่างถูกทิศทาง ให้สมเป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน และเมืองในอนาคต เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

 


      ที่มาเกิดมาจากปัญหาจากการกระจายงบประมาณในประเทศ เป็นแบบการรวมศูนย์ในกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ทำให้งบประมาณที่จะนำมาพัฒนาความเจริญในต่างจังหวัดในแง่ของการพัฒนาเชิงป้องกันมีโอกาสที่จะได้งบประมาณน้อยมาก จังหวัดขอนแก่นโดยกลุ่ม KKTT จึงเห็นว่าหากต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยตัวจังหวัดมีการเจริญเติบโต แบบก้าวกระโดด จะเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน จึงจำเป็นต้องหางบประมาณจากด้านอื่น ในการพัฒนาจังหวัดของตนเองและนี่คือที่มาทำให้เกิดแนวทางในการระดมทุน ของคนในจังหวัด ขึ้นมาเพื่อใช้ ในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของตนเอง โดยยึดหลักประโยชน์ของจังหวัดตนเป็นที่ตั้ง

 

      ซึ่งโครงการที่ทางกลุ่ม KKTT ต้องการที่จะลงทุน ยกตัวอย่างได้ดังนี้ ขนส่งมวลชน ระบบรางเบา การพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งรวมเรียกว่า Transit Oriented Development หรือ การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ

 

      ศูนย์ประชุมนานาชาติ นิคมอุตสาหกรรมสีเขียว Inland Container Depot หรือท่าเรือบกเพื่อใช้ในการขนส่งออกสินค้าด้วยระบบราง หรือแม้แต่การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา งานวิจัย และอื่นๆที่จะทำให้ ดัชนีความสุขของผู้คนในจังหวัดสูงขึ้น

 

      ปัจจุบันนี้ เราได้จดทะเบียนเป็นบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ในนาม "บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT)" โดยบริษัทจะเริ่มต้นทำโครงการขนส่งมวลชนระบบรางเบารถไฟฟ้าสายสีแดง การพัฒนาพื้นที่เชิงพานิชย์ และ ศูนย์ประชุมนานาชาติเป็นโครงการเริ่มต้น

© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia