เทศบาลเมือง Kobe ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกพันธบัตร (Bond) ที่เรียกว่า “We Love Our City” ขายให้กับชาวโกเบและทั่วโลก เพื่อนำมาสร้าง "Port island" และ "Rokko island" ที่จะต้องใช้เงินถึง ห้าหมื่นสามพันล้านดอลลาร์ และ สองแสนล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

 


Port island

 

      รวมทั้งระดมเงินจากภาคเอกชน เพื่อถมทะเลสร้างเกาะทำสนามบินและนิคมอุตสาหกรรม โดยพันธบัตรของเมืองโกเบ ได้รับการรับประกันจากรัฐบาลกลางญี่ปุ่น และรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเพียง 10% เท่านั้น 

 


Rokko island

 

      จากกรณีนี้ ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่นในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง เป็นการช่วยรัฐบาลในการหางบประมาณมาพัฒนาประเทศ และแสดงถึงบทบาทของรัฐบาลกลาง ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็น ทำในสิ่งที่ท้องถิ่นอยากจะทำ.


Poster : kktt | 7 กันยายน 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia