เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ก.ย. 2559 ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่  2 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

       โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบระบบขนส่งและเส้นทางที่จะพัฒนาโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและทุกภาคส่วนต่อรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

       เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งได้รับประโยชน์ร่วมกัน เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

 


Poster : kktt | 29 กันยายน 59 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia