นครขอนแก่น เสนอผลงาน “ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง”เข้าประกวดโครงการ SMART Cities การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เสนอต่อ คกก.สถาบันอาคารเขียวไทย เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน

 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (เคเคทีที จำกัด) และนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกันนำเสนอผลงาน “ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง” เข้าประกวดโครงการ SMART Cities การออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) เสนอต่อ คกก.สถาบันอาคารเขียวไทย

โดยเทศบาลนครขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ( KKTT ) ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องนี้เอาไว้ ตั้งใจในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นด้วยการนำหลักในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart City) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนภายในจังหวัดขอนแก่น

ซึ่งตามที่สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน ในการออกแบบเมืองอัจฉริยะที่ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่างๆ โดยการส่งผลงานเพื่อประกวดแนวความคิดและการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

ขอขอบคุณ เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล


Poster : kktt | 3 พฤษภาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia