เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ได้ร่วมชมกิจกรรมสาธิตการใช้เทคโนโลยี Internet of Things สำหรับภาคเกษตรกรรม (IoT for Smart Farm)  ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านสว่าง  ซำโอง ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency : DEPA) จัดขึ้นร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT),  Thailand IoT Consortium สมาคมการค้าซอฟต์แวร์ กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยสารพิษซำสูง และ CAT นำเอาโดรนและหุ่นยนต์มาสาธิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษในครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้ชมและรับทราบเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ลดต้นทุนและลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

โดยมีการสาธิตการนำเทคโนโลยีโดรน UAV และหุ่นยนต์พ่นยาเพื่อการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการทำงาน ร่วมขับเคลื่อนการเป็น Smart City กับทุกภาคส่วน สู่ความสำเร็จในการเป็นเมืองอัจฉริยะและเพื่อเป็นการย้ำให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเกษตรกรสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเหลือในการประกอบการเกษตร รวมถึงการร่วมผลักดันให้เกษตรกรชาวขอนแก่นก้าวต่อไปในยุค 4.0 ได้

ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงาน คือเทศบาลนครขอนแก่น, Thailand IoT Consortium, ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เพื่อนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเริ่มใช้พัฒนา 3 โครงการ ได้แก่ การใช้ Sensor สำหรับการจัดการพื้นที่จอดรถยนต์อัจฉริยะ (Car Parking) การใช้ Sensor สำหรับแจ้งเตือนการระบายน้ำในกรณีน้ำท่วมขัง (Flood Management) การใช้ Sensor สำหรับการตรวจจับมลภาวะมลพิษทางอากาศ (Climate&Pollution Management) โดย CAT ร่วมสนับสนุนด้านการวางโครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ก่อนจะขยายผลออกไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความพร้อมในเขตจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ที่มา เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 15 พฤษภาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia