(22 พฤษภาคม 2560) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รับมอบโล่จาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน การประกวด โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ โดยส่งโครงการ“ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง”เข้าประกวด โดยมี รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น นายกังวาน เหล่าวิโรจกุล น.ส.อรนภา ช่างทอง ตัวแทนบริษัทขอนแก่น พัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ร่วมรับรางวัล

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า “ขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้โอกาสขอนแก่น โครงการระบบขนส่งมวลชน LRT รถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่น เป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศ โครงการนี้เป็นประชารัฐครบทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงสถาบันภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นักธุรกิจ เอนจีโอ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ แล้วสำคัญที่สุดอีกหนึ่งคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง KKTT เรานำเสนอโครงการด้วยความมุ่งมั่น เรามั่นใจว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริง”

ตามที่กระทรวงพลังงานร่วมกับร่วมกับมูลนิธิอาคารเขียวไทย จัดโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart Cities-Clean Energy) เพื่อเป็นแนวทางหรือแบบรายละเอียดเบื้องต้นการพัฒนาเมืองของชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเชื่อมโยงกับการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Clean Energy และ Green City ให้สามารถเป็นต้นแบบการลดใช้พลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ตามเจตนารมณ์ของรัฐ และยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการพัฒนาเมือง

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 36 โครงการ ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 เหลือ 16 ทีม ซึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที จำกัด) ไปนำเสนอโครงการ “ขอนแก่น Smart City ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง" ต่อคณะกรรมการพิจารณาผ่านเข้ารอบ 7 โครงการสุดท้าย ประกอบด้วย 1.นิดา : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักพลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.ขอนแก่น Smart City (ระยะที่1) ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง 3.เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง 4.มช.(เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด 5.วิสซ์คอม วัน-โอ-วัน 6.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ และ 7.เมืองจุฬาฯอัจฉริยะ 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล และ Khon Kaen Let's Go Together


Poster : kktt | 22 พฤษภาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia