เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการความสอดคล้องของ "โครงการ Khon Kaen Smart City" อีกทั้งยังมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ในงาน “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

สำหรับ "การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงสร้างความรับรู้ เข้าใจในแนวคิดประเด็นการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดภายใน 5 ปี ที่จะเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็น เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่อนาคตที่ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพคนไทย การพัฒนาและการใช้นวัตกรรม การพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาภาครัฐดิจิทัล และการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค และเมือง


Poster : kktt | 3 กรกฎาคม 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia