เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่างฯ เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกมลพงษ์ สงวนตระกูล กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บจก.ขอนแก่นพัฒนาเมือง ร่วมบรรยายสรุปประเด็นการพัฒนาของแก่นสู่เมือง Smart City (Smart Mobility) ระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT แก่นักศึกษา คณาจารย์ สถาบันพระปกเกล้า รวม 100 คน ณ ห้องประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาที่ยืดท้องถิ่นและประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งขับเน้นศักยภาพของท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่นสู่เมือง Smart City ระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT โดยช่วงเช้าได้ศึกษาดูประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ของเทศบาลนครขอนแก่น โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ริมบึงแก่นนคร

และรับฟังการบรรยายสรุป โครงการระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งแรกของประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพฯ ที่ 5 เทศบาลร่วมกับหน่วยงานเอกชนในจังหวัดจับมือจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (Khon Kaen Transit System CO.,Ltd.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา

สำหรับประเด็นการพัฒนาของแก่นสู่เมือง Smart City โดยจังหวัดขอนแก่น มี 6 สมาร์ท คือ Smart People, Smart Living, Smart Environment, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance และทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำเพิ่มขึ้นมาอีก 1 สมาร์ท คือ Smart Education เป็น 7 สมาร์ท

ซึ่ง Smart Mobility พูดถึงระบบขนส่งที่สามารถแก้ปัญหาการจราจรได้ในระยะยาว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาเรื่องรถ BRT แต่เนื่องจากหลายๆ ปัจจัย ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ปรึกษากับภาคเอกชน น่าจะทำเป็นระบบราง เพราะสามารถตอบโจทย์หลายๆด้าน เช่น สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ได้ ระดมทุนจากประชาชนที่สนใจมาร่วมทุนได้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ชวนอีก 4 เทศบาล ซึ่งเป็น 5 เทศบาลที่ระบบขนส่งมวลชนที่เราศึกษาเป็นเส้นทางผ่าน ได้ทำการศึกษาทั้งหมด 5 เส้นทาง สายแรกทำเส้นทางนำร่องสายแรก ระหว่างเทศบาลตำบลสำราญ- เทศบาลตำบลท่าพระ ระยะทาง 26 กิโลเมตร เงินลงทุน 1.5 หมื่นล้านบาท

ขอขอบคุณภาพและข่าว

เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม


Poster : kktt | 1 กันยายน 60 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia