22 พฤษภาคม 2561 - ที่รัฐสภา นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องบทบาท ภารกิจ การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ แนวทางการลงทุน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในทางในการพัฒนาพื้นที่จากผู้แทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

         นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน คือ ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป้าหมายสำคัญจะต้องเปลี่ยนกับดักความคิดของประชาชน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งการปรับโครงสร้างของเมืองและรองรับการพัฒนาที่กำลังจะเติบโตอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประชาชนจะต้องหันมาใช้บริการของขนส่งมวลชนแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

         สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (เฟส : ๑) ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสายเหนือ - ใต้ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง ภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างเมือง และจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อการสร้างโครงสร้างเมืองอย่างนำสมัยและยั่งยืน

         นอกจากนี้ ขอนแก่นพัฒนาเมือง ยังได้นำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะในเมืองขอนแก่น (Khon Kaen City Bus) โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น KK  Transit มาไว้ในสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อดูข้อมูลรถและคำนวณระยะเวลาที่จะมาถึง สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะได้

         นายสุรเดช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างรากฐาน Smart City นั้น ประชาชนต้องไม่เป็นหนี้สาธารณะ โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และใช้การบริโภคภายในประเทศ พร้อมตั้งเป้าหมายการพัฒนาด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน ทำประชารัฐแบบเข้มข้น รวมถึงการทำขนส่งมวลชนระบบรางที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันต้องกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อให้ทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่มา : นางสาวสุดารัตน์ สร้างถิ่น นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน


Poster : kktt | 22 พฤษภาคม 61 00:00:00


© 2022 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia