13 พฤษภาคม 2562 - ที่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้จัดการประชุมร่วมกันและบันทึกหลักการความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnership) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

โดยเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกหลักการความร่วมมือในครั้งนี้ คือ

  1. การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรงานวิชาการและวิจัย มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม
  2. การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบ (Faculty of Choice)
  3. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ให้มีความหลากหลาย และเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะทางวิชาการของประชาชนมากขึ้น
  4. การผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย (Research) และแบบเครื่องมือ (Model) เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองขอนแก่นตามยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศ

การดำเนินงานและกิจกรรมตามความร่วมมือ

  1. การพัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ด้านกฎหมายธุรกิจ การพัฒนาความเป็นเจ้าของธุรกิจ การบูรณาการระหว่างนิติศาสตร์กับการบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์โดยตรง รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
  2. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ตามแนวทาง The UN Guilding Principles on Business and Human Rights และเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะนักศึกษาเข้าสู่อาชีพ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม : Social Enterprise (SE)
  3. การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเมืองขอนแก่น ด้านกฎหมายธุรกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ
  4. การผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านธุรกิจ


Poster : kktt | 13 พฤษภาคม 62 00:00:00


© 2024 Khon Kaen City Development (KKTT) Co., LTD. All rights reserved.

Web Design & Development by Smilehost.asia